Budžetski suficit iz 2020. za kapitalne investicije i kupovinu autobuske stanice

Iz diskusije sa današnje sednice Gradskog veća izdvajamo primedbu većnika Ugrenovića na način davanja u zakup nepokretnosti u vlasništvu Grada

            Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojen je Predlog odluke o završnom računu budžeta grada Kraljeva za 2020. godinu, koji će biti dostavljen Skupštini grada na usvajanje. U diskusiji nakon predstavljanja završnog računa gradonačelnik Predrag Terzić je istakao da su u specifičnoj godini kakava je zbog epidemije kovida bila prošla, prihodi ostvareni sa 97,7% od planiranih i da je ostvaren suficit u budžetu od 354,7 miliona dinara:

            – Imali smo izuzetno dobru procenu prihoda. Značajno je da su porezi na imovinu i na zarade bili viši od onih u 2019. godini za 13,34%. Ovaj podatak dodatno dobija na značaju ako se ima u vidu da su porezi na zarade za tri meseca zbog epidemije odloženi na naredne dve godine. Tako smo 2020. završili sa suficitom u budžetu od 354,7 miliona dinara. Na nama je sada da taj suficit iskoristimo za kapitalne investicije i kupovinu autobuske stanice kada za to dođe trenutak, kao i da kroz kvalitetan rebalans budžeta nastavimo razvoj grada – rekao je Terzić.

            Završni račun budžeta za 2020.g biće na dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada. Na Gradskom veću je danas usvojen i Nacrt lokalnog akcionog plana za zapošljavanje 2021-2023. koji će biti upućen na javnu raspravu i kome ćemo posvetiti poseban tekst.

O izdavanju u zakup nepokretnosti

            Rešenja o davanju u zakup 5 nepokretnosti u svojini Grada – poslovnog prostora u Omladinskoj, dva poslovna prostora u Lasci, dve garaže u gradu –   Gradsko veće je usvojilo sa jednim uzdržanim glasom. Većnik Miloš Ugrenović je rekao da se principijelno ne slaže sa načinom na koji se prostori izdaju u zakup:

            – Dosta smo uradili na uređenju ove materije, ali smo stali na pola puta. Grad može više da prihoduje izdavanjem prostora. Oglasi nisu dovoljno vidljivi, pa se uglavnom javi jedan ponuđač i ponudi iznos malo viši od početnog. Često se ne javi niko, pa se u sledećim oglašavanjima obara cena. Takođe, zašto izdajemo prostor na 10 godina i time se odričemo mogućnosti da možda za neku godinu ostvarimo veći prihod? Smatram da bi prostore trebalo izdavati na dve godine – rekao je Ugrenović.

Kvalitet vode i vazduha

            Većnici su usvojili izveštaj o kvalitetu vode iz gradskog vodovoda tokom marta. Prem analizama Zavoda za javno zdravlje, svih 156 uzoraka vode za piće bilo je bakteriološki i fizičko-hemijski ispravno. U sirovoj vodi uzorkovanoj iz vodotoka Ibra fenolne materije bile su ispod granične vrednosti.

            S druge strane, kvalitet vazduha tokom aprila mogže se oceniti kao nezadovoljavajući sa aspekta suspendovanih čestica PM10 dok su ostali parametri bili zadovoljavajući. Tako je na mernom mestu kod Policijske uprave u martu koncentracija PM10 bila čak 18 dana iznad granične vrednosti. Vrednosti čađi, sumpor-dioksida i azot-dioksida bile su u okviru dozvoljenih na svim mernim mestima. Ispod graničnih vrednosti bile su i koncentracije teških metala (olova, kadmijuma, arsena i nikla) u suspendovanim česticama PM10.

            U narednim mesecima trebalo bi da budu izabrani direktori JKP „Vodovod“, jer sadašnjem vršiocu dužnosti u oktobru ističe period na koji je imenovan, kao i direktoru JKP „Pijaca“, kome u julu ističe četvorogodišnji mandat. Danas su utvrđeni predlozi odluka o raspisivanju konkursa za ova dva rukovodeća mesta, a odluke donosi Skupština  grada.

R. Vesković

Ostavite komentar

E-mail adresa se ne objavljuje. Obavezna polja *