Konkurs za sredstva namenjena kupovini seoske kuće za povratnike po sporazumu o readmisiji

Readmisija predstavlja povratak lica koja neosnovano borave na teritoriji neke države u zemlje njihovog porekla, a za kupovinu kuće će moći da dobiju do milion i po dinara

Grad Kraljevo raspisao je javni poziv povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji koji žive na teritoriji Kraljeva, za dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom (odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje, namenjene za poboljšanje njihovih uslova stanovanja).

Readmisija je prisilno ili dobrovoljno vraćanje lica koja neosnovano borave na teritoriji određene države u zemlje njihovog porekla većini slučajeva reč je o odbijenim tražiocima azila ali postoje i drugi slučajevi poput onih kojima je istekla viza i slično

Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje, pri čemu maksimalni iznos sredstava koje Grad može odobriti, po porodičnom domaćinstvu povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, koji žive na njegovoj teritoriji, iznosi 1.509.641,85 dinara.

Izabrani korisnik pomoći može da učestvuje sopstvenim sredstvima maksimalno do 50% od pomenutog iznosa.

Uslovi za izbor korisnika:

1. da je podnosilac prijave evidentiran kao povratnik po osnovu sporazuma o readmisiji iz Nemačke i drugih zemalja EU ili

2. da poseduje dokumentaciju kojom dokazuje boravak u Nemačkoj i drugim zemljama EU ili poseduje dokumentaciju kojom dokazuje dobrovoljan povratak iz Nemačke i drugih zemalja EU;

3. da podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi imaju boravište/prebivalište na teritoriji Kraljeva

4. da su podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi smešteni u kolektivnom centru/neadekvatnom privatnom smeštaju;

5. da podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Srbiji van AP Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, kao i da nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost u Srbiji, van AP Kosova i Metohije, ili u drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje;

6. da podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambeno pitanje;

7. da seoska kuća sa okućnicom odnosno odgovarajuća nepokretnost ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da su predmetna seoska kuća i zemljište na kojoj se nalazi upisani u katastru nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta, osim ukoliko je reč o zabeležbi obaveze plaćanja naknade za prenamenu zemljišta, ukoliko postoji pravo stvarnih službenosti na nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje i druge zabeležbe pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti;

8. da je seoska kuća namenjena stanovanju upisana u katastru nepokretnosti grada Kraljeva kao:

–   nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili

–   nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili

– nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili

–   nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekta ili

–   da  je  predmetna  seoska  kuća  u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da  je  na  zemljištu  na  kome  se  nalazi  seoska  kuća  dozvoljena individualna stambena gradnja.

9. da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.

III Merila za izbor korisnika

1. Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva – 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi – 50 bodova.

2. Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:

      2.1 porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece – 10 bodova;

      2.2 porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece – 20 bodova;

3. Broj maloletne dece ili dece u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu:

     3.1 domaćinstvo sa jednim detetom – 10 bodova;

     3.2 domaćinstvo sa dvoje dece – 20 bodova;

     3.3 domaćinstvo sa troje ili više dece – 30 bodova.

4. Porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po porodičnom domaćinstvu – 20 bodova.

5. Stambena situacija podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

      5.1 porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – 10 bodova;

      5.2 porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – 20 bodova;

6. Materijalni položaj porodičnog domaćinstva:

     6.1 porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 10 bodova;

    6.2 porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 20 bodova.

Prilikom bodovanja prijava po tački 6) ovog člana prihodi se obračunavaju po članu porodičnog domaćinstva, a bodovi dodeljuju porodičnom domaćinstvu. Maksimalni broj bodova koji može biti dodeljen porodičnom domaćinstvu po ovom osnovu je 20.

7. Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:

      7.1 po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti podnosioca zahteva ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:

– ako postoji delimična radna sposobnost – 10 bodova

– ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti – 20 bodova.

Zainteresovana lica podnose prijave na javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika preko pisarnice ili poštom na adresu: Grad Kraljevo, Trg Jovana Sarića 1, 36 000 Kraljevo sa napomenom

Za javni poziv za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, koji žive na teritoriji Grada, kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje

Sve ostale detalje javnog poziva zainteresovani mogu pronaći na Oglasnoj tabli zvaničnog sajta grada Kraljeva na OVOM LINKU

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 15. jun ove godine.

           M. M. D.