Potkomisija nastavlja sa utvrđivanjem faktičkog stanja u postupku ukrupnjavanja poseda

Važno je da se zna o postupku komasacije (preraspodele vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem radi ukrupnjavanja obradivih površina) što bi moglo da bude važno za meštane Samaila i Mrsaća i one koji imaju imovinu u ovim selima

Komisija za komasaciju dela katastarskih opština Samaila i Mrsać obavestila je imaoce prava na nepokretnostima i imaoce pravnog interesa da će Potkomisija za utvrđivanje faktičkog stanja nastaviti sa utvrđivanjem faktičkog stanja u postupku komasacije u delu katastarskih opština Samaila i Mrsaća.

Poslovi utvrđivanja faktičkog stanja trajaće do 10. aprila .2023. godine u prostorijama Gradske uprave grada Kraljeva (srednji ulaz, sala 3).

Radno vreme Potkomisije je od 7.00 do 15.00 časova.

 U obaveštenju se navodi da su „pozvana lica koja poseduju isprave (ugovor, pravnosnažnu sudsku odluku, odluku nadležnog organa, ostavinsko rešenje), koje do sada nisu uknjižene u katastar nepokretnosti, DUŽNA da iste dostave Potkomisiji za utvrđivanje faktičkog stanja kako bi se utvrdilo pravo na nepokretnosti”.

Ako se uredno pozvano lice ne odazove pozivu za utvrđivanje faktičkog stanja, smatraće se da ne osporava podatke upisane u list nepokretnosti i oni će kao takvi biti korišćeni u postupku utvrđivanja faktičkog stanja, navedeno je u obaveštenju Кomisije za komasaciju dela katastarskih opština Samaila i Mrsać.

Površina komasacione mase je 4.053 hektara zemljišta, a obuhvaćeni su i privatni i državni posedi. Pogodnost komasacije je što se u periodu utvrđivanja faktičkog stanja može besplatno izvršiti promena u katastru nepokretnosti. Poznato je da neki vlasnici često godinama, pa i decenijama ne upišu promenu ako su kupili ili prodali zemljište, ili ako su nasledili. Ovo je prilika da to učine bez plaćanja naknade.

Za građane koji imaju imovinu koja je predviđena za komasaciju važno je da znaju da je do okončanja ovog procesa zabranjeno da na tim površinama grade bilo kakve objekte i zabranjeno je da podižu višegodišnje zasade (npr. voćnjake, šume…). Ako neko ipak podigne objekat ili voćnjak, neće imati pravo na refundaciju troškova prilikom grupisanja zemljišta i pomeranja granica.

Kad se proglasi komasacija, nisu dozvoljeni samo gradnja i trajni usevi,  sve ostalo je dozvoljeno, što znači da nema smetnji da poljoprivrednici konkurišu za subvencije za sve ostale zasade i ulaganja..

Na području Kraljeva komasacija nije rađena gotovo tri decenije, a ona predstavlja postupak preraspodele vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem radi ukrupnjavanja obradivih površina, što zemljoradnicima smanjuje troškove obrade. Direktan efekat se najpre oseti na smanjenim troškovima goriva, ali ukrupnjavanje poseda trebalo bi da prati i izrada mreže poljskih puteva, kao i izgradnja agrotehničkih objekata za odvonjavanje i/ili navodnjavnje, u zavisnosti šta je potrebno na nekom terenu.

Naša zemlja je jedna od onih u kojoj su najustinjenije parcele u Evropi. Koje su koristi od komasacije pokazuje analiza NALED-a (Nacionalna asocijacija za lokalni razvoj) rađena 2018, koja je obuhvatila područja u kojima je sprovedena komasacija od 2008. godine. Prema ovom dokumentu, efekti komasacije su bili:

– U Vojvodini je koeficijent ukrupnjavanja iznosio 2,97, što znači da je prosečna površina parcela povećana sa 0,75 hektara na 2,23 hektara. U centralnoj Srbiji je prosečna površina povećana sa 0,28 ha na 0,73 ha;

– Pre komasacije u centralnoj Srbiji 61% parcela na obuhvaćenom području nije imalo pristup javnom putu, a nakon komasacije svega 12% parcela je ostalo bez direktnog izlaza na put;

– Troškovi goriva su smanjeni za 27%, troškovi za seme 3%, a troškovi upotrebe mehanizacije za 4%.

Komasacija nije jeftin posao, a najveći deo troškova otpada na izgradnju poljskih puteva i krčenje površina, a zatim na troškove geodetsko-tehničkih radova. Za građane čije su površine obuhvaćene važno je da ništa ne plaćaju iz svog džepa. Troškovi se podmiruju sa 70% iz državnog, a 30% iz gradskog budžeta.

M. M. D.