KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV NN LICA

1. februar 2017.

Predstavnici udruženja Strosedeoci Kraljeva i okoline podneli su Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu krivičnu prijavu protiv odgovornih za, kako smatraju, postupanje suprotno zakonu sa delom pomoći koju je grad dobio posle zenljotresa

U obrazloženju za podnošenje krivične prijave protiv „NN lica na odgovornim službenim pozicijama u organima, institucijama i drugim telima lokalne samouprave, koji su učestvovali u raspodeli sredstava postradalima u zemljotresu“, predstavnici Udruženja starosedelaca Kraljeva i okoline podsetili su na zaključak Vlade Srbije koja je, nakon zemljotresa u novembru 2010. godine izvestan broj pokretnih stvari ustupila  nadležnim organima grada Kraljeva radi raspodele postradalima u zemljotresu.

U martu 2011. Vlada je odlučila da stavke navedene u tom spisku pokretnih stvari, koje su u javnoj svojini, rasporedi na korišćenju gradu Kraljevu u humanitarne scrhe „radi raspodele postradalima“.

Gradsko veće je u oktobru prošle godine prihvatilo prenos prava javne svojine nad pokretnim stvarima, ali je taj zaključak obuhvatio samo deo pokretnih stvari koje je Vlada ustupila gradu.

Na sednici održanoj 20. decembra prošle godine, gradski većnici usvojili su novi zaključak o prihvatanju prenosa javne svojine na pokretnim stvarima, kojim se menja prethodno doneti zaključak i obuhvataju sve pokretne stvari sa prvobitnog spiska.

„S obzirom na to da se deo pokretnih stvari obuhvaćenih novim zaključkom, ne nalaze u magacinu zajedno sa stvarima koje su obuhvaćene prethodnim zaključkom, kao i da se ne zna šta se sa njima desilo, osnovano sumnjamo da je došlo do postupanja suprotnog zakonu“, navodi se u u krivičnoj prijavvi, u kojoj pripadnici ove političke opcije iznose i uverenje da će nadležni ispitati navode koji su im predočeni, preduzeti zakonom propisane mere za koje su nadležni i obavestiti podnosoca krivične prijave o ishodu postupka.