Zašto samo inicijali osumnjičenih?

Iako je delom razumljiva želja čitalaca da saznaju ime i prezime osumnjičenih za neko krivično delo, postoje razlozi zbog kojih MUP u saopštenjima koje mediji prenose, otkriva samo njihove inicijale, godinu rođenja i prebivalište

Kao lokalni medij, redovno prenosimo saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova, ali se uvek, kada su u pitanju saopštenja o kriminalnim radnjama za koje postoje osumnjičeni (označeni su inicijalima), suočavamo sa optužbama da kao „nazovi novinari“ krijemo identitet osumnjičenog lica i navodeći samo inicijale “štitimo kriminalce, dilere, nečije sinove”.

Osim što je dužnost svakog medija i novinara da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti, pravo koje garantuju međunarodne konvencije, Ustav Republike Srbije i mnogi zakoni i kodeksi naše države, trebalo bi da znate da kao lokalni medij mi, jednostavno, nemamo kapaciteta da se bavimo poslom policije.

Neprihvatljivo je da novinar proglasi krivim određeno lice do izricanja sudske presude, (čak i kada to lice prizna krivicu). Medij je dužan da poštuje zaštitu privatnosti i identiteta osumnjičenog što podrazumeva označavanje osumnjičenog inicijalima, kao i zaštitu drugih podataka koji bi mogli da upute na njegov identitet, kao što su fotografija, adresa, opis izgleda, bračno stanje, socijalni status, pripadnost nekoj grupi.

U Zakonu o javnom informisanju navodi se da će se novčanom kaznom od 50.000 dinara do 150.000 dinara kazniti za prekršaj odgovorni urednik medija, između ostalog: ako se u objavljenoj informaciji neko označi učiniocem kakvog kažnjivog dela, odnosno oglasi krivim ili odgovornim pre pravnosnažnosti odluke suda ili drugog nadležnog organa (član 73);

Kada nas posle nekog prenetog saopštenja pitate o kome se tačno radi, ko su osumnjičeni, zašto nije navedeno gde se tačno nešto dogodilo (MUP je, recimo, naveo da je neko osumnjičen za napad u „jednom ugostiteljskom objektu“, ali ne i tačno u kojem), treba da znate da više od zvanične informacije u saopštenju – najčešće nemamo ni mi, niti imamo mogućnosti da se za svaki takav događaj bavimo dodatnim istraživanjem.

U saopštenjima koja dobijamo od MUP-a i prenosimo, osumnjičeni su označeni inicijalima, godinom rođenja i, najčešće, mestom prebivališta. Štiteći identitet žrtve MUP otkriva još manje podataka, kako ne bi narušio ugled lica u javnosti.

Zato, molimo vas da, kada sledeći put poželite da u komentarima postavite pitanje: “Zbog čega samo inicijali?”, “Dajte puno ime i prezime!” imate na umu da je u pitanju poštovanje pravila pretpostavke nevinosti i poštovanje privatnosti, koje proizilazi iz novinarskog Etičkog kodeksa.

Čak i kada su u pitanju događaji sa kojih direktno izveštavamo (a najčešće su u pitanju događaji o kojima i sami novinari saznaju tek iz policijskog saopštenja), dužni smo da postupamo po pravilima struke. Nije dozvoljeno ni objavljivanje bilo kakvih podataka koji bi indirektno mogli da otkriju identitet bilo žrtve, bilo počinioca, pre nego što nadležni organ to zvanično saopšti.

Čak i ukoliko nadležni državni organi objave podatke koji spadaju u domen privatnosti počinioca ili žrtve, mediji tu informaciju ne smeju da prenose. Greška državnih organa ne podrazumeva „dozvolu“ za kršenje etičkih principa profesije.

Hvala svim pratiocima našeg portala na razumevanju.

Redakcija portala Krug