Da dobrovoljno vatrogastvo ima budućnost

Novim projektom, mreža dobrovoljnih vatrogasnih društava u Kraljevu želi, pre svega, da poveća broj obučenih dobrovoljaca i da podstakne razvoj protivpožarne i ekološke kulture kod mladih

Jeste li znali da Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo postoji već devet decenija? Udruženje sa 90 godina tradicije danas ima oko 300 registrovanih članova, od kojih više od polovine ima visoku stručnu spremu. Udruženje raspolaže vatrogasnim domom sa 62 ara placa u centru Kraljeva, ima pet vatrogasnih vozila, nastavni kabinet opremljen za obuku do 40 vatrogasaca, a osnivač je i vlasnik servisa protivpožarne opreme koji donosi sopstvene prihode društvu. Gradski vatrogasni savez Kraljevo, kao mreža dobrovoljniih vatrogasnih društava u Kraljevu postoji od 1963. godine. Okuplja šest područnih jedinica DVD-a u naseljima Miločaj, Studenica, Bukovica, Kamenica, Vrba, Vitkovac i DVD Kraljevo, a u postupku je formiranje novog vatrogasnog društva u Mataruškoj Banji.

Realizujući, u prethodne dve godine projekte „Zajedno možemo da zaštitimo naše šume“ (1 i 2) članice DVD mreže su ojačale svoje kapacitete za učešće u procesima kreiranja i sprovodjenja javnih politika u oblasti zaštite šuma. Tada je unapređena međusektorska saradnja sa donosiocima odluka na lokalnom nivou, ali je i povećana vidljivost dobrovoljnog volonterizma na zaštiti šuma, vidljivosti rada Ženske sekcije i njene uloge u sprovođenju preventivnih mera, a rad na edukaciji mladih doprineo je da se deo njih opredeli da se aktivno uključi u rad dobrovoljnog vatrogasnog sektora.

Novim projektom, koji se odnosi na osnaživanje mreža udruženja građana koja se bave zaštitom životne sredine i koji traje do kraja ove godine, mreža dobrovoljnih vatrogasnih društava želi, pre svega, da poveća broj obučenih dobrovoljaca i podstakne razvoj protivpožarne i ekološke kulture kod mladih. Gradski vatrogasni savez i sedam članica mreže, Ženska sekcija DVD i Omladinski vatrogasni klub će realizacijom ovog projekta dobiti veću prepoznatljivost na lokalnom i regionalnom nivou i povećati zainteresovanost lokalne zajednice za volontersko angažovanje na zaštiti životne okoline od požara. Zbog svega toga, u okviru ovog projekta planirane su četiri grupe aktivnosti.

1. Promocija dobrovoljnog vatrogastva

Biće realizovane tri radionice na ugroženom seoskom području na temu uloge dobrovoljnih vatrogasnih društava u lokalnoj zajednici i podsticaja formiranja novih vatrogasnih društava. Za nove članove DVD-a organizovaće se protivpožarna obuka.

2. Zagovaranje donošenja lokalnog programa podrške razvoju dobrovoljnog vatrogastva

Planirano je da se, uz konsultanstsku podršku, uradi analiza zakonskog okvira i primera dobre prakse u oblasti podrške dobrovoljnog vatrogastva, i da se kroz zajedničku saradnju članica mreže i lokalne samouprave pripremi predlog programa podrške razvoja dobrovoljnog vatrogastva na teritoriji grada Kraljeva.

3. Organizacija nacionalne konferencije na temu razvoja dobrovljnog vatrogastva sa fokusom na rodnu ravnopravnost u vatrogasnom sektoru

Domaćin nacionalne konferencije na kojoj će se predstaviti teme potrebe i problema u razvoju dobrovoljnog vatrogastva, predstaviti nacrt Programa grada Kraljeva i pokrenuti dijalog sa učesnicima, biće DVD Kraljevo. Druga tema konferencije je uloga žena u razvoju dobrovoljnog vatrogastva. Za sve učesnike konferencije o ovim temama biće pripremljena Publikacija. Planirano je da se unapredi saradnja sa DVD Užice, kao i da se u opštini Raška, koja nema razvijen dobrovoljni vatrogasni sektor održi jedna tribina na kojoj bi se predstavila iskustva i potreba razvoja dobrovoljnog vatrogastva i dale preporuke u procesu osnivanja i jačanja dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Takođe, planirano je da se, uz konsultantsku podršku, izradi analiza strateškog okvira u oblasti zaštite prirode sa aspekta zaštite od požara i dostavi nadležnim nacionalnim i lokalnim organima.  Analiza ce biti predstavljena na nacionalnoj konferenciji.

EKO-SISTEM program  je nastao sa ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU).

EKO-SISTEM program sprovode Mladi istraživači Srbije a podržava Švedska. 

M. M. D.