Kraljevo: Raspisan konkurs za studentske stipendije za tekuću školsku godinu

Pedeset studenata koji su „na budžetu“ primaće 10 meseci stipendiju od po 20.000 dinara, a konkurs je otvoren do 5. marta

Komisija za dodelu stipendija raspisala je konkurs za dodelu stipendija studentima sa teritorije grada Kraljeva za školsku 2023/24. godinu na kojem pravo učešća imaju studenti koji studiraju „na budžetu“ pod određenim uslovima.

Da bi ostvarili pravo na stipendiju u tekućoj školskoj godini, neophodno je da su studenti koji su „na budžetu“ – državljani Srbije. Potrebno je, takođe, da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Kraljeva najmanje tri godine pre raspisivanja konkursa, da pohađaju I ili II stepen studija, počev od druge godine osnovnih studija, da imaju prosečnu ocenu iz prethodnih godina studija višu od 8,50 i da nisu obnovili nijednu godinu studija.

Pravo na stipendiju ima i svaki student sa hendikepom koji ostvaruje pravo na gradsku stipendiju prioritetno:

– navedena lica moraju biti redovni studenti prve ili viših godina studija visokoškolskih ustanova sa akreditovanim studijskim programom koji su u prethodnoj godini ostvarili najmaіъe 36 ESPB poena, bez obzira na prosečnu ocenu i koji već nisu ostvarili pravo na studentsku stipendiju odlukom nadležnog ministarstva za školsku godinu za koju grad Kratьevo raspisuje konkurs za dodelu stipendija.

– pravo na stipendiju ima i svaki student sa hendikepom koji je u toku studiraіъa imao prekid kontinuiteta u upisivaіъu godine za godinom zbog prekida u studiraіъu, gubitka statusa studenta na bucetu ili iz drugih razloga, a do kog prekida je došlo iz zdravstvenih razloga.

Pravo na stipendiju nema student koji je pravo na studentsku stipendiju vek ostvario u skladu sa odlukom nadležnog ministarstva za školsku godinu za koju grad Kratъevo raspisuje konkurs za dodelu stipendija.

Za školsku  2023/24. godinu biće dodeljeno 50 stipendija u pojedinačnom mesečnom iznosu od po 20.000 dinara.

Uz prijavu na Konkurs koji traje do 5. marta prilažu se sledeći dokazi:

1. očitana lična karta, odnosno fotokopija lične karte ukoliko ista nije čipovana;

2. uverenje fakulteta o upisanoj godini studija, prosečnoj oceni u toku studija , kao i da se školovaіъe finansira iz bufeta PC;

3. dokaz da podnosilac prijave nije u radnom odnosu (važi za studente drugog stepena studija);

4. za osobu sa invaliditetom koja upisuje prvu godinu osnovnih studija dužna je da priloži potvrdu o završenoj sredgьoj školi, kao i nalaz i mišljenje lekara specijaliste tercijalnog nivoa, kojim se dokumentuje invaliditet.

– osoba sa invaliditetom koja upisuje prvi ili drugi stepen studija prilikom upisa I, II, III, IV, V i VI dužna je da dostavi potvrdu o ostvarenih najmaюe 36 ESPB poena u prethodnoj školskoj godini kao redovan student, bez obzira na prosek.

– osoba sa invaliditetom koja je u toku studiranja imala prekid kontinuiteta u upisivanju godine za godinom zbog prekida u studiraіnju, gubitka redovnog statusa studenta na budžetu ili iz drugih razloga, a do čega je došlo usled zdravstvenih razloga, dužna je da dostavi u vezi sa navedenim nalaz i mišljenje lekara specijaliste tercijarnog nivoa.

Uverenje o državgьanstvu i uverenje o prebivalištu, odnosno boravištu , mogu da dostave podnosioci prijave, ili se na njihov zahtev pribavljaju po službenoj dužnosti.

Prijavu na Konkurs sa potrebnom dokumetacijom dostaviti preko pisarnice

— šalter 1, u prizemlju zgrade Gradske uprave ili na adresu Gradska uprava grada Kraljeva, Odeljenje za društvene delatnosti, Komisiji za dodelu stipendija, Tpr Jovana Sarića 1.

Konkurs je objavljen na oglasnoj tabli Gradske uprave – na zvaničnom sajtu grada Kraljeva www.kraïievo.rs.

Obrazac prijave za Konkurs može da se preuzme u Odeljenju za društvene delatnosti, u kancelariji 304 A, ili na zvaničnom sajtu grada Kraljeva.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzimane u razmatranje.

Pravo na studentsku stipendiju nema student koji je pravo na studenstsku stipendiju ostvario u skladu sa odlukom nadležnog ministarstva za školsku godinu za koju grad Kraljevo raspisuje konkurs za dodelu stipendija. Spisak studenata koji ostvare pravo na studentsku stipendiju grada Kraljeva biće dostavljen Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a zakon propisuje da je korisnik studentskog kredita dužan da jednokratno vrati ceo iznos isplaćenog kredita ako istovremeno koristi kredit, ili stipendiju drugog davaoca. Student za kojeg se utvrdi da je zloupotrebom ostvario pravo na studentsku stipendiju trajno će izgubiti pravo na istu.  Pravo na stipendiju za izuzetno nadarene studente nema student koji je pravo na studentsku stipendiju, ili kredit ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa iz budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno iz budžeta Srbije.

Za sva dopunska objašnjenja učesnici konkursa mogu se obratiti Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave, kancelarija 304A-III sprat, ili na telefon 306-112.

foto: ilustracija John Schnobrich, Unsplash