Novi javni poziv za sufinansiranje održavanja zgrada u Kraljevu

Od 30 miliona dinara, koliko je ove godine opredeljeno za investiciono održavanje zgrada u budžetu Kraljeva, posle prvog javnog poziva ostala je neutrošena oko četvrtina sredstava. Zato je Gradsko veće sada raspisalo nov javni poziv kojim je za ovu svrhu opredeljeno 7.393.164,24 dinara (uključujući i obračunati PDV). Rok za predaju projekata je 26. septembar.

Grad će pomoći projekte kojima se sprečava nastajanje štetnih posledica po bezbednost i zdravlje građana, odnosno ove vrste radova:

– održavanje fasada,

– sanacija krovova,

– zamena građevinskih materijala koji su štetni po bezbednost i zdravlje ljudi,

– unapređenje energetskih svojstava,

– radovi i druge aktivnosti kojima se sprečava nastanak štetnih posledica po ljude, životnu sredinu, privredu, ili imovinu veće vrednosti.

Procenat subvencionisanja troškova iz gradskog budžeta zavisiće od vrste radova i hitnosti i iznosiće:

– fasada: – 75% za hitne intervencije; – 70% ako nije hitno;

– krov: – 70% učešća iz gradskog budžeta za hitne radove, – 65% ako nije hitno,

– unapređenje energetskih svojstava zgrade: 60%

– zamena štetnih građevinskih materijala: 50%

– radovi kojima se sprečava nastajanje štetnih posledica: – 60% za hitne intervencije na uređajima, opremi, instalacijama; – 50% za istu intervenciju ako nije hitna;

– 40% učešća za održavanje ostalih delova zgrade kojim se sprečava nastanak štetnih posledica.

Učesnici po Javnom pozivu su u obavezi da (u odgovarajućem procentu) finansiraju preostali nedostajući iznos sredstava do ukupne vrednosti radova (uključujući i obračunati PDV).

Pravo da konkurišu za ova sredstva imaju vlasnici stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, a od vlasnika kuća samo oni čije su porodične kuće locirane u najprometnijim gradskim ulicama i koje usled neodržavanja predstavljaju posebnu opasnost po život i zdravlje ljudi, ili životnu sredinu.

U javnosti su česti komentari da su ovakvom primenom Odluke o obaveznom investicionom održavanju zgrada vlasnici privatnih kuća oštećeni, jer sami održavaju svoje kuće i oni čiji su objekti van centra grada – a to je 99% kuća – nemaju pravo na pomoć iz gradskog budžeta.

Detaljnije o uslovima konkursa i dokumentaciji zainteresovani mogu pogledati na ovom LINKU na Oglasnoj tabli grada Kraljeva.

M. M. D.