Zašto je važno razviti lokalne strategije kao odgovor na izazove klimatskih promena?

I nacionalnoj strategiji, i nekim lokalnim lokalnim dokumentima u ovoj oblasti, nedostaju jasno  definisane, konkretne akcije u pogledu prevencije šumskih požara, a ovo su preporuke za izradu ozbiljnog strateškog dokumenta koji bi, na lokalu, rešio te nedostatke

U svetlu sve češćih klimatskih promena i ekstremnih vremenskih uslova, požari postaju sve ozbiljnija pretnja koja zahteva sveobuhvatan odgovor.

U okviru projekta „Dobrovoljno vatrogastvo u funkciji zaštite šuma i šumskog biodiverziteta!“, Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Kraljevo uradilo je analizu nacionalnih i lokalnih strateških dokumenata u oblasti zaštite prirode sa aspekta zaštite od požara. Na osnovu sprovedene analize date su preporuke za unapređenje nacionalnog i lokalnog okvira koji se odnosi na zaštitu prirodnih resursa sa aspekta zaštite od požara

Ovaj projekat deo je „EKO-SISTEM programa: Podrška reformama u zaštiti životne sredine”, koji sprovode Mladi istraživači Srbije uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).

Program ima značajan indirektan uticaj na zaštitu šuma i prevenciju šumskih požara. Politika očuvanja šuma, uključujući šumski fond i planove upravljanja, treba da bude jasnije izražena u strategiji, s obzirom na značaj šuma u regulisanju klime i održivosti biodiverziteta.

Lokalni program za zaštitu životne sredine od 2021. do 2025. godine kao dokument pruža osnovni okvir za zaštitu životne sredine, ocenjuje se u preporukama, ali je neophodno detaljnije razraditi aspekte vezane za očuvanje šuma, uključujući i specifične strategije i mere zaštite od šumskih požara.

Takođe, trebalo bi jasno definisati kako se planira upravljanje rizicima i sprovođenje aktivne zaštite šumskih ekosistema i biodiverziteta, kako bi se obezbedila njihova dugoročna očuvanja i održivi razvoj.

foto ilustracija, Gustavo Fring, Pexels

U zaključcima i preporukama podseća se da je Kraljevo okruženo planinama Stolovi, Goč, Radočelo, Troglav i drugih i da je u centru vitalnog i delikatnog ekosistema. Geografski položaj grada čini šumska bogatstva i biodiverzitet izuzetno vrednim, ali istovremeno ih izlaže značajnim rizicima, jer šumski požari  predstavljaju neposrednu opasnost, ne samo za ove prirodne resurse već i za lokalne zajednice i infrastrukturu. Zbog toga, ocenjuje se, zaštita šuma i prevencija šumskih požara u Kraljevu zaslužuje posebnu pažnju i strateški pristup.

Kao ključna komponenta sistema odgovora na prirodne katastrofe u Kraljevu je uspostavljen je sistem Civilne zaštite i napravljen je doprinos povećanju svesti i aktivnog uključivanja lokalne zajednice.

U preporukama se navodi da je ovaj sistem neophodan ne samo za reagovanje na katastrofe. već i za prevenciju i efikasno upravljanje rizicima povezanim sa šumskim požarima.

Analize nacionalnih strategija pokazuju da one pružaju opsežan okvir za očuvanje životne sredine i održivo upravljanje prirodnim resursima, ali da postoji nedostatak konkretnih akcionih planova, posebno u pogledu prevencije šumskih požara, što takođe ukazuje na potrebu za detaljnijim strategijama i akcionim planovima koji bi se fokusirali na specifične rizike povezane sa šumskim požarima.

Sa Nacionalne konferencije “Dobrovoljno vatrogastvo u lokalnoj zajednici” -foto – DVD Kraljevo

Osim što za uspešno sprovođenje strategija predviđenih mera postoji potreba za izgradnjom odgovarajućih administrativnih struktura i osiguranjem adekvatnog finansiranja, u zaključcima i preporukama navodi se da postoji  potreba  za  izradom  strateškog  dokumenta  na lokalnom  nivou koji bi se  specifično bavio zaštitom šuma od požara. Lokalni  programi, poput  Programa  zaštite  životne  sredine (2021-2025)  sadrže  elemente  vezane  za  očuvanje  šuma, ali nedostaju  jasno  definisane  strategije  i  konkretne  akcije  za prevenciju šumskih požara

Civilna zaštita u Kraljevu, kao ključna komponenta sistema odgovora na prirodne katastrofe, ojačana je nakon što je grad pogodilo nekoliko prirodnih katastrofa, uključujući zemljotrese i poplave. Ovi događaji su doprineli jačanju sistema Civilne zaštite i povećanju svesti i aktivnog uključivanja lokalne zajednice, ali je očigledno da je ovaj sistem neophodan ne samo za reagovanje na katastrofe, već i za prevenciju i efikasno upravljanje rizicima povezanim sa šumskim požarima.

Paralelno s ovim, dobrovoljna vatrogasna društva u Kraljevu odigrala su ključnu ulogu u zaštiti od požara. Zato se projekat „Dobrovoljno vatrogastvo u funkciji zaštite šuma i šumskog biodiverziteta” i fokusira na izradu analize zakonskog i strateškog okvira te prakse lokalne podrške razvoju dobrovoljnog vatrogastva.

Participativni pristup u izradi strategije, koji uključuje različite perspektive i interese, naglašava važnost održivog upravljanja šumama i sagledavanje borbe protiv klimatskih promena kao prioriteta, jer je to ključno za očuvanje prirodnog nasleđa za buduće generacije.

Plan adaptacije na izmenjene klimatske uslove za grad Kraljevo naglašava važnost lokalnih akcija u smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte i adaptaciji na klimatske promene.

Važno je razviti strategije koje će odgovoriti na lokalne izazove klimatskih promena, uključujući i zaštitu šuma od požara. Zaključno, potrebno je dodatno razraditi strategije i akcione planove, s posebnim naglaskom na izradu lokalnih strateških dokumenata koji se bave zaštitom šuma od požara. Ovo uključuje jasniju definiciju akcionih planova, izgradnju institucionalnih i finansijskih kapaciteta, i jačanje koordinacije između različitih nivoa vlasti i sektora, kako bi se osigurala efikasna zaštita i očuvanje šumskih ekosistema u gradu Kraljevu.

    M. M. D.

EKO-SISTEM program  je nastao sa ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU).

EKO-SISTEM program sprovode Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.