BUDŽETSKI DEFICIT KOJI TO NIJE?

20. decembar 2017.

Na današnjoj sednici Gradskog veća donet je predlog Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2018. godinu, koja predviđa manjak u gradskoj kasi od skoro 191,5 miliona, ali će ta razlika biti pokrivena neutrošenim sredstvima iz ranijih godina

Za predstojeću 2018. godinu Kraljevo planira prihode od 3.239.218.690 dinara i rashode od 3.433.704.63 odnosno budžetski deficit od 194.485.942, koji korigovan za primanja od prodaje finansijske imovine daje fiskalni deficit od 191.486.942 dinara.

Sredstva za finansiranje fiskalnog deficita i izdataka za otplatu glavnice po osnovu obaveza budžeta grada Kraljeva u 2018. godini biće obezbeđena iz primanja od zaduživanja i neutrošenih sredstava iz predhodnih godina.

Deo planiranih rashoda:

Plate, dodaci i naknade zaposlenih         564.091.000,00       

Socijalni doprinosi na teret poslodavca   100.974.500,00       

Naknade u naturi                                         1.406.000,00

Socijalna davanja zaposlenima                 11.915.000,00          

Naknade troškova za zaposlene               14.145.000,00          

Nagrade zaposlenima i ostali p rashodi      8.413.000,00

Stalni troškovi                                          316.839.000,00       

Troškovi putovanja                                      4.695.000,00

Usluge po ugovoru                                  300.124.450,00       

Specijalizovane usluge                           158.070.185,00       

Tekuće popravke i održavanje                374.512.320,00       

Materijal                                                    67.157.600,00          

Otplata kamata domaćim bankama           3.500.000,00

Subvencije javnim  preduzećima              82.000.000,00          

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta  99.200.000,00          

Dotacije nevladinim organizacijama         73.728.000,00          

Porezi,obavezne takse i kazne                 4.223.000,00 0,12

Novčane kazne i penali                              7.012.000,00 0,20

Naknada štete od nepogoda                     2.000.000,00 0,06

Naknada štete nanete od dr. organa        40.034.000,00          

Predlog ovakvog budžeta naredne sedmice naći će se pred odbornicima na sednici gradske skupštine.

 

1 komentar za naslov “BUDŽETSKI DEFICIT KOJI TO NIJE?

  1. . Da li je to ova gospođa sa crvenkastom afrofrizurom,čini mi se da je nekad radila kao lekar?

Comments are closed.