Ko će primiti solidarnu pomoć u Gradskoj upravi? (VIDEO)

Na današnjoj sednici Gradskog veća u Kraljevu, između ostalog, bilo je reči i o pomoći grada za salone venčanica koji su lošije poslovali zbog manjeg boroa slavlja tokom epidemije koronavirusa

U skladu sa odredbama Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela, u Kraljevu je formirane komisija koja je sačinila predlog Javnog poziva za učešće privrednih subjekata za privredne subjekte – direktne korisnike th sredstava.

Uslovi za učešće na javnom pozivu predviđaju da na njemu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja i ispunjavaju i sledeće uslove:

– da su upisani u registar APR, a registrovani kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave;

– da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

– da su izmirili dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

– da imaju ateste za materijale i proizvode;

– da imaju zaposlenog ili na neki drugi način angažovanog inženjera elektrotehnike koji poseduje licencu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, a koji će biti zadužen za izradu izveštaja za ugrađenu instalaciju solarnih panela za proizvodnju električne energije

– da daju garanciju na inverteru od minimalno pet godina, a na solarne panele od minimalno 10 godina.

Članovi Gradskog veća danas su dali i saglasnost za oslobađanje uplate dobiti ostvarene u prošloj godini Javno komunalnog preduzeća „Putevi“ gradu kao osnivaču, uz obrazloženje da će ta sredstva ovo preduzeće iskoristiti “za nabavku neophodne kapitalne opreme“.

Donet je i Zaključak o davanju saglasnosti da se potraživanja grada Kraljeva prema privrednom društvu Holding kompanija Pamučni kombinat YUMCO AD, Vranje, konvertuju u trajni ulog grada Kraljeva u kapitalu Društva.

Većnici su se pozitivno izjasnili na Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od ukupno 750.000 dinara za isplatu pomoći preduzetnicima aktivnim salonima venčanica koji posluju na teritoriji grada Kraljeva u cilju otklanjanja štetnih posledica prouzrokovanih epidemijom kovida

Kako je pojasnio gradonačelnik, sredstva za isplatu pomoći dobiće tri salona venčanica koja su tokom epidemije virusa korona, imala manje posla i nisu ostvarila planirane prihode.

Grad Kraljevo je i njima izašao u susret kao što je u prethodnom periodu, takođe angažovanjem sredstava tekuće budžetske rezerve, pomogao turističkim agencijama sa teritorije grada Kraljeva – kazao je Terzić.

Na sednici je usvojena i dopunska tačka – Rešenje o isplati solidarne pomoći za zaposlene (službenike i nameštenike) u Gradskoj upravi u Kraljevu. Prema obrazloženju gradonačelnika, u dokumentu je jasno naglašeno da se solidarna pomoć ne isplaćuje nijednom izabranom, imenovanom i postavljenom licu.

Pogledajte VIDEO izjavu:

Solidarnu pomoć neće primiti gradonačelnik, zamenik i pomoćnici gradonačelnika, članovi Gradskog veća koji se nalaze na stalnom radu u Gradskoj upravi, načelnik i zamenik načelnika Gradske uprave, kao ni druga izabrana, imenovana i postavljena lica. Pomoć se odnosi samo na radnike Gradske uprave grada Kraljeva – obrazložio je Terzić.

    M. M. D.

1 komentar za naslov “Ko će primiti solidarnu pomoć u Gradskoj upravi? (VIDEO)

  1. Da li ce i penzioneri Gradske uprave biti uvrsceni za solidarnu pomoc koju dodeljije Grad Kraljevo? Pozdrav.

Comments are closed.