Koliki će porez na imovinu u Kraljevu građani plaćati naredne godine?

Iznos porezа na imovinu koji ćemo plaćati 2023. godine zavisi od utvrđene prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti u Kraljevu, po zonama, a o Nacrtu ove odluke u toku je javna rasprava

Prema Statutu grada Kraljeva javna rasprava je obavezna u postupku utvrđivanja stope izvornih prihoda grada – a to je, između ostalih, porez na imovinu. Osnovica poreza na imovinu zavisi od prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti na području Kraljeva po određenim zonama i po vrstama nepokretnosti.

Gradsko veće Kraljeva uputilo je na poslednjoj sednici građanima javne pozive da se do 14. novembra uključe u javnu raspravu o Nacrtu odluke o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Kraljeva.

Na teritoriji grada Kraljeva Odlukom o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu na teritoriji grada Kraljeva (Službeni list grada Kraljeva”, broj 28/13, 32/16 i 27/17). određeno je šest zona za utvrđivanje poreza na imovinu, prema komunalnoj opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada Kraljeva,odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju. Prva zona određena je za najopremljeniju zonu.

Izvod iz Nacrta odluke o prosečnoj ceni kvadrata nepokretnosti za 2023. godinu

Dodatnom tačkom dnevnog reda predloženo je da se u Odluci o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju Kraljeva u članu 2. iza tabele doda novi stav 2. koji donosi dobru vest, jer taj stav – glasi:

„Porez na imovinu za 2023. godinu, za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige, za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti NE MOŽE BITI UTVRĐEN U VEĆEM IZNOSU od pripadajuće poreske obaveze tog obveznika za 2022. godinu.

Da podsetimo, Zakon o porezu na imovinu, predvideo je da predlog prosečnih cena nepokretnosti sačinjava lokalna poreska administaracija na osnovu cena ostvarenih u prometu u prethodnih godinu dana na području grada, po zonama. Da bi učestvovali u javnoj raspravi, građani bi morali da imaju uvid u kupoprodajne ugovor, ali – pošto ih nemaju – pitanje je kako da u javnoj raspravi učestvuju, jer nije jasno na osnovu čega bi mogli da odluče kako da podrže ili ospore bilo kakav predlog? Situacija je identična i u drugim lokalnim samoupravama, kao da je ovakva forma napravljena isključivo zbog toga da svakog koga zanima koliki će im biti porez na imovinu „odvrati“ od učešća u javnoj raspravi.

Ipak, da podsetimo – svoje primedbe i sugestije građani, udruženja, stručna i ostala javnost  mogu da dostave do 14. novembra (najkasnije o 8.00 časova) na adresu poreska_administracija@kraljevo.org

Istog dana (ponedeljak – 14. novembar) u svečanoj sali Gradske uprave, Trg Jovana Sarića broj 1 (prizemlje), biće održane dve javne sednice na kojima će biti razmotrene eventualne primedbe, predlozi i sugestije.

U 12.00 časova javna sednica biće posvećena Nacrtu odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Kraljeva i

Javna sednica u 12.30 biće posvećena Nacrtu odluke o dopuni Odluke utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju grada Kraljeva.

    M. M. D.