Mehanizmi za postizanje rodne ravnopravnosti na nivou mesnih zajednica

Evropski pokret u Srbiji Kraljevo je u okviru projekta ”Za veće učešće žena u radu saveta mesnih zajednica” sproveo kampanju za izmenu i dopunu lokalnih odluka o MZ kojom će se definisati minimalna zastupljenost žena u savetima mesnih zajednica od 30% od ukupnog broja članova

Osnovna pretpostavka za ostvarivanje prava na učešće u javnoj vlasti ogleda se u ravnopravnoj zastupljenosti građana i građanki u reprezentativnim telima, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. U tom kontekstu veoma su važne posebne mere koje treba da stvore normativni, politički i socijalni ambijent u kome će realno postojati jednake mogućnosti za sve.

Na osnovu sprovedenih analiza Evropski pokret u Srbiji Kraljevo je u okviru projekta ”Za veće učešće žena u radu saveta mesnih zajednica” uočio da postoji potreba da se doslednom primenom odgovarajućih mehanizama obezbedi unapređenje rodne ravnopravnosti kroz veće učešće žena na svim nivoima odlučivanja i u svim sferama političkog i javnog odlučivanja u vršenju javnih funkcija u organima jedinice lokalne samouprave, posebno na nivou mesne samouprave.

Mesne zajednice su važne za donošenje odluka koje se odnose na neposredan život građana i građanki na lokalnom nivou. Važno je da žene kao ravnopravne građanke dobiju priliku da u procesu donošenja odluka na nivou mesnih zajednica ukažu na probleme i potrebe sa kojima se svakodnevno susreću i na taj način doprinesu kvalitetnijem donošenju odluka vezano za osnovne komunalne potrebe, potrebe u oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalnih usluga i dr. Uključivanjem žena u proces odlučivanja  unaprediće se kvalitet života u mesnim zajednicama, jer će one svojim učešćem uneti dodatnu energiju za pokretanje novih ideja i dijalog sa lokalnom samupravom u zastupanju interesa mesne zajednice.

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI U PROCESIMA ODLUČIVANJA NA NIVOU MESNIH ZAJEDNICA

Za veće učešće žena u savetima mesnih zajednica neophodno je da se uspostavi efikasna primena Zakona o rodnoj ravnopravnosti i lokalnih strateških planova za unapređenje rodne ravnopravnosti na nivou mesnih zajednica.

U cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u procesima odlučivanja na nivou mesnih zajednica neophodno je da se preduzmu aktivnosti koje će sa jedne strane da uspostave odgovarajući normativno-pravni okvir koji obezbeđuje minimalnu zastupljenost manje zastupljenog pola, a sa druge strane sprovesti informativnu edukativnu kampanju o značaju ravnopravnosti.

Unapređenje pravnog okvira

U odluci ili drugom opštem pravnom aktu kojim opština reguliše status mesnih zajednica, izbor njihovih organa i poslove koji su u njihovoj nadležnosti, posebno kada su u pitanju seoske mesne zajednice, bilo bi korisno regulisati:

Kao deo pravila koja regulišu izbor organa mesne zajednice regulisati:

– garantovanje principa ravnopravnosti polova u odlučivanju o poslovima u nadležnosti mesne zajednice;

– ustanoviti princip ravnopravne zastupljenosti žena i muškaraca u organima mesne zajednice (50% žena i 50% muškaraca), ali i posebnu meru u obliku kvota za manje zastupljeni pol u savetu mesne zajednice (ne manje od 30% predstavnika manje zastupljenog pola u organima mesne zajednice).

• Mogućnost izbora kontakt osobe zadužene za pitanja rodne ravnopravnosti u mesnoj zajednici.

Evropski pokret u Srbiji Kraljevo je u okviru projekta ”Za veće učešće žena u radu saveta mesnih zajednica” sproveo kampanju za izmenu i dopunu lokalnih odluka o mesnim zajednicama kojom će se definisati minimalna zastupljenost žena u savetima mesnih zajednica od 30% od ukupnog broja članova. Na taj način će se na nivou mesnih zajednica uvesti sistem po modelu već uvedenih sistema učešća žena u nacionalnom parlamentu i lokalnim skupštinama, koji su već dali svoje pozitivne efekte.

Na ovaj način doprineće se većem učešću žena u procesima odlučivanja na nivou mesne samouprave, što je izuzetno važno za svaku lokalnu zajednicu. Važno je da se u procesima donošenja odluka u mesnim zajednicama vezano za izgradnju infrastrukture, rekonstrukciju škola ili pitanja zaštite životne sredine, podjednako čuje glas i muškaraca i žena.

U okviru projekta, pored sprovedenog istraživanja, na čijim rezultatima se bazirala cela kampanja, sprovedeno je sedam javnih tribina na kojima su predstavljeni rezultati istraživanja i obrazložena pokrenuta inicijativa i realizovano je šest javnih uličnih akcija na kojima su volonteri na ovu temu razgovarali sa građanima obezbeđujući podršku građana. Takođe, uspostavljen je dijalog sa predstavnicima lokalnih samouprava, koji su generalno podržali predloženu inicijativu.

*Ovaj projekat je dobio podršku Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovom tekstu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.