Šta se sme, a šta ne na biračkom mestu?

Da bi izborni dan protekao regularno, na biračkom mestu mora da se zna red, jer postoje jasna pravila koja se odnose na organizaciju procesa glasanja i koja moraju da poštuju birački odbori i i birači 

Do kad birači mogu da glasaju?

Biračka mesta se otvaraju u 7, a zatvaraju u 20 časova. Ukoliko se na biračkom mestu ili ispred njega u trenutku zatvaranja birališta zateknu birači koji još nisu glasali, mora im se dozvoliti da glasaju.

Koji su uslovi da biste mogli da glasate?

Da biste glasali, morate da dođete na biračko mesto na kome ste upisani u izvod iz biračkog spiska. Da li ste upisani u burački spisak možete da proverite na https://upit.birackispisak.gov.rs/ ili da pozovete Ministarstvo državen uprave i lokalne samouprave na brojeve telefona: 011/2641-497, 011/2686-808, 011/3643-990 i 011/3643-991  

Niko ne može da glasa umesto drugo birača, to je zabranjeno. 

Birač može da glasa van biračkog mesta samo ukoliko nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu zbog teške bolesti, starosti ili invaliditeta. U tom slučaju sve što treba da uradite je da o tome obavesti lokalnu izbornu komisiju, putem kontakt telefona koji će biti objavljen u predizbornom periodu, najranije 72 sata pre dana glasanja, a najkasnije do 11 sati na sam dan glasanja. Na dan glasanja o ovome se može, takođe do 11 časova, obavestiti i neposredno birački odbor, uz pomoć lica koje birač sam odabere.

Spisak lokalnih izbornih komisija pogledajte ovde.

Koja su dokumenta potrebna za glasanje?

Poziv za glasanje nije uslov da bi se ostvarilo biračko pravo i ako ga birač nije dobio može da glasa.

Da bi glasao, birač mora da se identifikuju važećom ličnom kartom ili pasošem. Ukoliko su ova dokumenta istekla, a birač nije dobio nova do izbornog dana, identitet može da dokaže isteklim dokumentom i potvrdom MUP-a o podnetom zahtevu za izdavanje novog.

Svaki birač glasa lično i može glasati samo jednom. Glasanje je tajno.

Glasa se samo za jednu izbornu listu, odnosno kandidata. Šta je važeči, a šta nevažeći listić, pogledajte ovde.

Da li mora da se glasa na svim izborima?

Iako se na istom biračkom mestu glasa na više izbornih nivoa, odnosno na predsedničkim, parlamentarnim, a negde i lokalnim izborima, birač nije dužan da glasa na svim izborima koji se održavaju. Potrebno je da članove biračkog odbora obavesti o tome na kojim izborima želi da glasa, a na kojima ne. 

Kako se glasa na biračkom mestu?

Postoje jasna pravila i koraci šta je sve potrebno da se uradi pre nego što birač dobije glasački listić i glasa.

 • Prvo se UV lampom proverava da li je birač već glasao.
 • Birač potom daje ličnu kartu ili pasoš kako bi se utvrdio njegov identitet.
 • Birački odbor zatim proverava da li se birač nalazi u biračkom spisku, a kad ga pronađe, birač se potpisuje u njega. S obzirom na to da će se na svim biračkim mestima sprovoditi izbori za narodne poslanike i za predsednika Republike, na svakom biračkom mestu birač će se potpisivati u najmanje dva izvoda iz biračkog spiska. Redosled je takav da se najpre potpisuje u izvodu za parlamentarne, pa za predsedničke izbore. U onim gradovima/opštinama u kojima se održavaju i lokalni izbori, birač će se potpisivati i u trećem izvodu iz JBS.
 • Biraču se na desni kažiprst nanosi nevidljivi sprej.
 • Tek nakon toga se biraču daju listići za glasanje.
 • Birač odlazi iza paravana i popunajva glasački listić.
 • Na biračkim mestima biće onoliko glasačkih kutija koliko se izbora održava, a birački odbor se stara o tome da birači glasačke listiće ubacuju u odgovarajuće glasačke kutije. Nakon što birač glasačke listiće ubaci u kutije, odmah napušta biračko mesto.

Šta je zabranjeno na biračkom mestu i oko njega?

 • Na biračkom mestu ili neposredno ispred biračkog mesta: zabranjeno je isticanje propagandnih materijala i simbola političkih stranaka i podnosioca proglašene izborne liste. Zabranjeno je zadržavanje na biračkom mestu svih osoba koja nemaju prava i dužnosti u vezi sa sprovođenjem izbora. 
 • Zabranjeno je neovlašćeno snimanje i fotografisanje dešavanja na biračkom mestu. 
 • Nije dozvoljena upotrebom mobilnog telefona i drugih sredstava za vezu, neovlašćeno davati obaveštenja o dešavanjima na biračkom mestu, a naročito o tome koja lica su izašla, odnosno nisu izašla na izbore. 
 • Zabranjeno je da se, van službene evidencije u izvodima iz biračkog spiska, prave spiskovi birača koji su izašli na glasanje ili nisu izašli na glasanje (upisivanjem imena ili rednog broja iz izvoda iz biračkog spiska birača koji su izašli ili nisu izašli na glasanje). 
 • Izuzetno, dozvoljeno je da članovi biračkog odbora koji su zaduženi da rukuju izvodima iz biračkog spiska, upisivanjem crtica na posebnom listu hartije, vode evidenciju o izlaznosti birača i da podatke o izlaznosti saopštavaju svim članovima biračkog odbora. 
 • Zabranjeno je da članovi biračkog odbora dopisuju birače u izvod iz biračkog spiska.
 • Predstavnici medija mogu doći na biračko mesto da bi pripremili izveštaj o toku glasanja, uz prethodnu najavu lokalnoj izbornoj komisiji ili koordinatoru RIK, i mimo toga se ne smeju zadržavati na biračkom mestu.; 
 • Pripadnici policije i komunalne milicije na dužnosti mogu ući na biračko mesto samo na poziv predsednika biračkog odbora, ako su na biračkom mestu narušeni red i mir.

Šta birač može da uradi ako mu nije dozvoljeno da glasa?

Zakon o izboru narodnih poslanika u članu 148. navodi da birač može podneti zahtev za poništavanje glasanja na biračkom mestu na kojem glasa ako ga je birački odbor neosnovano sprečio da glasa ili ako mu je na biračkom mestu povređeno pravo na slobodno i tajno glasanje.

Situacije u kojima, na primer, može doći do toga da birački odbor  spreči birača da glasa su, kako navodi CRTA:

 • ako je upisano da je birač već glasao, a birač ima biračko pravo na tom biračkom mestu (ne postoji zakonska mogućnost da BO dozvoli biraču da glasa)
 • ako mu birački odbor ne dozvoljava da glasa jer biraču u ličnoj ispravi razlikuje prezime, a ostali podaci su isti (ime i JMBG) (dešava se npr. nakon promene bračnog statusa)
 • Ako biraču nije omogućeno da glasa tajno (nije mu garantovana privatnost iza pararavana za glasanje)