Ko sve u Kraljevu ima pravo na subvencionisane cene komunalnih usluga?

Pravo na subvencioniranu cenu komunalnih usluga u Kraljevu imaju borci, imaoci boračkih legitimacija i članovi njihovih porodica sa teritorije grada Kraljeva, kao i porodice ratnih vojnih invalida, palih boraca i umrlih ratnih vojnih invalida koji su učestvovali u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine.

Za borce, imaoce boračkih legitimacija i članove njihovih porodica visina subvencije iznosi 20% cene komunalne usluge.

Porodice ratnih vojnih invalida, palih boraca i umrlih ratnih vojnih invalida koji su učestvovali u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine da iznos subvencije je u visini od 50% cene komunalnih usluga.

Odluke o ostvarivanju ovog prava usvojene su na sednici Privremenog organa, a njima su utvrđeni uslovi, način, kriterijumi i postupak za ostvarivanje pomenutog prava.

Kriterijumima je predviđeno:

– da je podnosilac zahteva imalac boračke legitimacije, odnosno da ima pravnosnažno rešenje o utvrđivanju statusa borca

– da imalac boračke legitimacije ima prijavljeno prebivalište, a raseljena i izbegla lica boravište na teritoriji grada Kraljeva, i to najmanje godinu dana pre momenta podnošenja zahteva za subvencioniranu cenu komunalnih usluga;

– da imalac boračke legitimacije stanuje na adresi stana, odnosno kuće za koju nepokretnost traži umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga;

– da imalac boračke legitimacije uredno izmiruje račune za komunalne usluge;

– da pravo iz ove odluke ne ostvaruje po nekom drugom osnovu.

Subvencionirana cena obuhvata komunalne usluge sakupljanja, odvoženja i deponovanja otpada.

Visina subvencije iznosi 20% cene komunalne usluge.

Zahtev za ostvarivanje prava na subvencioniranu cenu komunalnih usluga podnosi imalac boračke legitimacije na propisanom obrascu Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva preko pisarnice Gradske uprave grada Kraljeva.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se:

1 očitana lična karta imaoca boračke legitimacije, ili kopija iste, odnosno kopija legitimacije izbeglih, odnosno raseljenih lica; kopija boračke legitimacije ili pravnosnažno rešenje o utvrđivanju

2.kopija boračke legitimacije ili pravosnažno rešenje o utvrđivanju statusa borca

3. kopija poslednjeg računa za komunalne usluge izdata od strane pružaoca usluga;

4. potvrda od strane pružaoca usluga da korisnik komunalnih usluga nema neizmirenih obaveza prema pružaocima usluga

Da imaoci boračkih legitimacija žive u objektu za koji se traži umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga dokazuje se računom koji glasi na korisnika usluga ili člana njegove porodice, odnosno ugovorom o zakupu ili nekim drugim dokumentom (adresa iz lične karte), kojima se potvrđuje da se imalac boračke legitimacije nalazi na adresi za koju se zahteva priznavanje prava na subvencioniranu cenu komunalnih usluga.

Korisnik komunalnih usluga je u obavezi da u potpunosti izmiri obaveze po računima za komunalne usluge, zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na subvencioniranu cenu komunalnih usluga.

Po utvrđivanju ispunjenosti uslova korisnik će dobiti rešenje o pravu na subvencioniranu cenu komunalnih usluga sa rokom važenja od jedne godine, a novi zahtev se može podneti najranije 30 dana pre isteka roka važenja rešenja.

U Odluci o pravu na subvencionisanu cenu komunalnih usluga porodicama ratnih vojnih invalida, palih boraca i umrlih ratnih vojnih invalida koji su učestvovali u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine precizirano je da iznos subvencije u visini od 50% cene usluga ostvaruje korisnik komunalnih usluga ukoliko član njegove porodice ostvaruje:

1. prava kao ratni vojni invalid koje je ostvario kao učesnik oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine i za vreme agresije NATO snaga na SRJ;

2. prava porodice palih boraca koji su učestvovali u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i umrlih ratnih vojnih invalida.

M. M. D.

1 komentar za naslov “Ko sve u Kraljevu ima pravo na subvencionisane cene komunalnih usluga?

  1. Kako ih nije sramota?! Zar su to subvencije za sve ono što su borci preživeli u ratovima, a neki se, na žalost nisu ni vratili svojim kućama. Gospodo većnici, pročitajte šta ste odlučili i raspitajte se koliko košta ta komunalna usluga, koja je inače najjeftinija. Gde su struja, grejanje, voda ….Da je neko od vas proveo samo 1 dan tamo gde su oni bili po nekoliko meseci, da li bi bilo isto?! Ni za zaslužene dnevnice se ne mogu izboriti već 23 godine, pa ne treba im ni ova vaša subvencija i neke besmislene olakšice. Slava palim borcima, a oni koji su još živi a zaboravljeni od države, neka se od iste ničemu ne nadaju.

Comments are closed.