Konkurs za obuku i zapošljavanje u Žandarmeriji

Od 200 radnih mesta – 60 je predviđeno za Odred Žandarmerije u Kraljevu

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za pohađanje selekcione i osnovne obuke za 200 radnih mesta u Žandarmeriji.

Predviđeno je

60 radnih mesta u Odredu Žandarmerije u Kraljevu

80 radnih mesta u Odredu Žandarmerije u Beogradu,

40 radnih mesta u Odredu Žandarmerije u Novom Sadu i

20 radnih mesta u Odredu Žandarmerije u Nišu

.USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o policiji i Uredbom o specijalnoj i posebnim jedinicama policije, i to:

1. da je državljanin Republike Srbije;

2. da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu

neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;

3. da ima završeno srednje obrazovanje;

4. da nema manje od 18 ni više od 24 godine starosti u momentu podnošenja prijave;

5. da ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje poslova u Ministarstvu;

6. da poseduje vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije;

7. da ispuni uslove selekcionog testiranja;

8. da je sposoban za pohađanje Selekcione obuke za Žandarmeriju shodno rezultatima sa prethodnog lekarskog pregleda.

NAČIN I ADRESA PODNOŠENJA PRIJAVE NA KONKURS

Prijava na konkurs, podnosi se na propisanom obrascu zajedno sa dokumentacijom, na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za logistiku, Uprava za ljudske resurse, Bulevar dr Zorana Đinđića broj 104, 11070 Novi Beograd (pisarnica SIV-a 2 ili putem pošte), sa naznakom – ”Za javni konkurs za radno mesto „žandarm“ (navesti za koji Odred se podnosi prijava).

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE – 2. decembar

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Obrazac „Prijave za Selekcionu obuku/testiranje“, nalazi se na ovom LINKU

Njega je neophodno popuniti i svojeručno potpisati

Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija:

1. Original uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci),

2. Original izvoda iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci),

3. Dokaz da kandidat ima prijavljeno prebivalište na teritoriji R. Srbije – najmanje jednu

godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs (original),

4. Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

(ne starije od šest meseci),

5. Overena fotokopija diplome o stečenom srednjem obrazovanju,

6. Očitana lična karta sa čipom ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana,

7. Overena fotokopija vozačke dozvole „B“ kategorije.

Potrebno je da kandidat dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da Ministarstvo pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu Republike Srbije i uverenje Osnovnog i Višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, dokaz da kandidat ima prijavljeno prebivalište na teritoriji R. Srbije

– najmanje jedna godina neprekidno pre dana podnošenja prijave na javni konkurs.

Preporuka je da kandidat sam dostavi svu neophodnu dokumentaciju u cilju bržeg i efikasnijeg sprovođenja konkursa.

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Izbor polaznika  sprovodi Komisija. Selekcionoj obuci prethodi selekciono testiranje na koje se pozivaju kandidati koji ispune uslove konkursa i sastoji se od opšteg lekarskog pregleda, psihološke procene i provera fizičke sposobnosti.

Svi elementi selekcionog testiranja su eliminacionog karaktera.

Kandidati koji ispune uslove selekcionog testiranja upućuju se na prethodni lekarski

Komisija na osnovu ostvarenih rezultata polaznika Selekcione obuke za Žandarmeriju sačinjava rang listu na osnovu koje se donosi odluka o kandidatima koji će biti upućeni na Osnovnu obuku za Žandarmeriju koja traje dva meseca i eliminacionog je karaktera.

Komisija na osnovu ostvarenih rezultata kandidata na Osnovnoj obuci za Žandarmeriju sačinjava rang listu na osnovu koje se donosi odluka o kandidatima kojima će biti popunjeno radno mesto za koje je predviđena Selekciona i Osnovna obuka za Žandarmeriju.

Kandidati se primaju u radni odnos na radno mesto „žandarm“ uz uslov da u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa, završe policijsku obuku osnovnog nivoa i polože stručni ispit u zakonom utvrđenom roku.

Polaznicima je u toku Selekcione i Osnovne obuke za Žandarmeriju obezbeđen smeštaj i ishrana, zdravstvena zaštita, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, shodno ugovoru koji polaznik zaključuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Za davanje obaveštenja o konkursu zaduženja jeTanja Gavrić, 011/274-0000, lokal 402-79, od 13,00 do 15,00 časova, svakog radnog dana.

M. M. D.

foto: skrinšot YouTube snimak MUP Srbije